ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Laatste update op: 08.11.2023

1. Contactgegevens van de verkoper

1.1. De website www.kasanai.com is eigendom van KASANAI BV met zetel te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 42, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0764.634.766 (hierna: “Verkoper”).

E-mail:
Adres: Dolfijnstraat 42, 2018 Antwerpen

2. Definities

 • Artikel(en): Goed(eren) dat/die aangekocht kan/kunnen worden bij de Verkoper op de Webshop of via e-mail. Dit zijn zowel de Artikelen op Maat als de Standaard Artikelen.
 • Koper: Eender welke partij die optreedt als koper van de Artikelen van de Verkoper, zowel een Consument als een rechtspersoon.
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de door Verkoper op de Webshop ter beschikking gestelde Artikelen aankoopt.
 • Overmacht: Een situatie van overmacht slaat op (doch niet limitatief): oorlog, arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, epidemie of pandemie, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door de Verkoper controleerbare gebeurtenis, de (tijdelijke) stopzetting van activiteiten of productie door de fabrikant van (delen van) de Artikelen, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde (delen van) de Artikelen niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Artikelen en Webshop, waaronder (a) alle niet-ingeschreven of ingeschreven merken, aanvragen voor inschrijving van een merk, of soortgelijke rechten; (b) alle niet-ingeschreven of ingeschreven modellen of aanvragen voor inschrijving van een model, of soortgelijke rechten; (c) alle auteursrechten of nevenrechten of soortgelijke rechten; (d) alle verbeteringen, wijzigingen of ontwikkelingen van het voorgaande (ongeacht of deze voor of na de datum van deze Algemene Voorwaarden tot stand zijn gekomen); en (e) alle andere rechten die voortvloeien uit intellectuele activiteit op artistiek, literair, industrieel, commercieel of wetenschappelijk gebied.
 • Partij: Koper of Verkoper.
 • Partijen: Koper en Verkoper.
 • Verkoper: KASANAI BV zoals gedefinieerd onder artikel 1.
 • Standaard Artikelen: Artikelen die niet op maat zijn gemaakt en waarvan de kenmerken algemeen zijn (bijv. meubels met standaard afmetingen, woonaccessoires).
 • Maatwerkartikelen: Artikelen waarvan de afmetingen specifiek op verzoek van Koper zijn bepaald.
 • Webshop: De online winkel, beschikbaar op de website www.kasanai.com, via dewelke de Artikelen worden aangeboden.

3. Algemeen

 • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Verkoper van Artikelen aan een Koper via de Webshop of e-mail. Zij vervangen alle eventuele vroegere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Koper of eender welke andere derde wordt hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 3.2. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Koper minstens 18 jaar zijn of ouder. Indien de Verkoper merkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
 • Door een bestelling te plaatsen op de Webshop of via e-mail ontstaat er een verkoop op afstand tussen Partijen.
 • Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper via de Webshop of via e-mail, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
 • 3.5. Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.
 • De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen zich in dat geval inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

4. Bestelling en bevestiging

 • Om online een Artikel aan te kopen op de Webshop dient de Koper op de “kopen-knop” te drukken, waarna de Koper facturatie- en leveringsgegevens dient achter te laten of de Koper kan inloggen via een persoonlijk account waarbij facturatie- en leveringsgegevens reeds vooraf zijn ingegeven. Vervolgens kan de Koper de gewenste bezorgmethode en een betaalmethode selecteren. Deze gegevens zullen vervolgens worden herhaald alvorens de Koper een akkoord kan geven voor de plaatsing van de bestelling.
 • Indien de Koper aangeeft per e-mail een bestelling te willen plaatsen bij de Verkoper, zal de Verkoper alvorens een overeenkomst te sluiten met de Koper een offerte met deze Algemene Verkoopvoorwaarden overmaken aan de Koper. Door de bestelling te plaatsen, erkent de Koper akkoord te zijn met de offerte en Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper.
 • De Verkoper gaat ervan uit dat de facturatiegegevens ingegeven door de Koper correct zijn. De Verkoper is niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog of in het geval van fouten door de Koper waardoor een bestelling niet of enkel met vertraging kan uitgevoerd worden.
 • Indien het bestelproces succesvol werd doorlopen, zal de bestelling per e-mail bevestigd worden aan de Koper. In bijlage bij de e-mail zullen zowel de Algemene Verkoopvoorwaarden als de factuur in pdf-formaat worden toegevoegd.
 • De orderbevestiging en factuur worden door de Verkoper bijgehouden zolang haar wettelijk is toegelaten. De Koper kan deze op uitdrukkelijk verzoek steeds opnieuw verkrijgen.

5. Beschikbaarheid

 • In geval van onbeschikbaarheid van een Artikel zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen. De Koper heeft daarbij de keuze om een ander Artikel te bestellen dan wel om het geld teruggestort te krijgen op dezelfde wijze zoals de bestelling oorspronkelijk werd betaald.
 • Bij gebrek aan reactie van de Koper in geval van onbeschikbaarheid van een Artikel binnen de 14 dagen nadat zij ervan op de hoogte werd gesteld door de Verkoper, behoudt Verkoper zich het recht voor om de bestelling eenzijdig te annuleren In geval van annulatie zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt en het reeds betaalde bedrag terugstorten aan de Koper op dezelfde wijze zoals de bestelling oorspronkelijk werd betaald.

In geval van onbeschikbaarheid van een Artikel is de Verkoper in geen enkel geval gehouden om hiervoor een schadevergoeding te betalen aan de Koper.

6. Prijzen

 • Alle prijzen worden weergegeven in EUR, zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • Kortingen of promoties zijn geldig voor de duurtijd zoals aangegeven op de Webshop.
 • De Artikelen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

7. Betalingsmethoden

 • De Artikelen blijven eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik dat deze integraal betaald zijn door de Koper.
 • In geval van een bestelling via de Webshop, wordt de bestelling integraal betaald bij het afronden van het bestellingsproces. De bankrekening van de Koper wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper haar akkoord m.b.t. de betaling gegeven heeft aan de Verkoper.
 • 7.3. In geval van een bestelling via e-mail, dienen de Artikelen betaald te worden binnen de [_] dagen na de factuurdatum. Indien de bestelde Artikelen echter nog vervaardigd moeten worden (vb. bij Artikelen op maat), dan zal de Koper de bestelling in twee schijven kunnen betalen: (i) 50% van de prijs voor de productie van de Artikelen; en (ii) de resterende 50% van de prijs voor de verscheping van de Artikelen.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om iedere bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loopt of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.
 • In geval de bank van de Koper de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd
 • De Verkoper aanvaardt de volgende betaalmethoden: Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact en PayPal.
 • De Koper verzekert dat ze gewettigd is om online betalingen met een van de bovenstaande betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.

8. Factuur – BTW-vrijstelling (export en intracommunautaire levering)

 • Facturen voor intracommunautaire levering aan een BTW-geregistreerde entiteit of persoon uit een andere EU-lidstaat of uitvoer naar het buitenland, kunnen alleen van BTW worden vrijgesteld voor Kopers met een buitenlands BTW-nummer en indien de Artikelen worden opgehaald door een geregistreerde rederij of vervoerder, die de nodige documenten overmaakt die garanderen dat de gekochte Artikelen het Belgische grondgebied of de Europese Unie hebben verlaten. In geval van intracommunautaire levering zal de geldigheid van het opgegeven BTW-nummer van de Koper gecontroleerd.
 • Indien de Artikelen in België worden geleverd aan de Koper of diens vertegenwoordiger kan de betaalde BTW slechts terugbetaald wanneer met douanedocumenten kan worden aangetoond dat de Artikelen de EU hebben verlaten. In geval van intracommunautaire levering kan dit worden aangetoond met echte vervoersdocumenten en betaling van de factuur via een bankrekening op naam van de Koper in de EU-lidstaat van bestemming.

9. Levering van de bestelling

 • De levering zal gebeuren na ontvangst van de volledige betaling conform artikel 7.1.
 • De Artikelen worden geleverd via een erkende kunsttransporteurdienst, op kosten van de Koper.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper tijdens het plaatsen van de bestelling heeft ingegeven. De Koper garandeert voldoende toegankelijkheid en parkeerruimte om te laden en lossen aan het leveringsadres.
 • De toepasselijke leveringskosten en levertermijnen worden na het doorlopen van het bestelproces via de Webshop en via-email weergegeven, alvorens de bestelling definitief kan worden geplaatst door de Koper.
 • De levering van de Artikelen gebeurt enkel op de begane grond van het opgegeven leveringsadres. Indien het Artikel verplaatst dient te worden van de begane grond naar een andere verdieping, kan de Koper dit zelf organiseren, in welk geval hij alle verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. De Verkoper kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit. De Koper kan er ook voor kiezen om de Verkoper in te schakelen. Indien de bestelling wordt geplaatst via de Webshop, zal de Koper melding maken bij het onderdeel “Opmerkingen voor de bestelling” dat het Artikel op een andere verdieping geleverd dient te worden, waarna de Verkoper via e-mail zal terugkoppelen met de prijs daarvoor, dewelke de Koper nog dient te bevestigen per e-mail in geval van akkoord. Indien de bestelling wordt geplaatst via e-mail, zal de Koper melding maken bij het plaatsen van de bestelling dat het Artikel op een andere verdieping geleverd dient te worden. De Verkoper zal de prijs daarvoor opnemen in de offerte dan wel communiceren na de plaatsing van de bestelling door de Koper, dewelke dan nog dient bevestigd te worden door de Koper per e-mail.
 • De Verkoper zal naar beste vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren en kan desgevallend levering opsplitsen in deelleveringen. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieve titel, daar Verkoper ook afhankelijk is van externe partijen, zoals de kunsttransporteur waarop de Verkoper beroep doet voor de levering. In geen enkel geval heeft de Koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn Indien levering binnen de initieel afgesproken leveringstermijn niet mogelijk zou zijn, wordt met de Consument een aanvullende leveringstermijn afgesproken waarvan de niet-naleving door de Verkoper het recht geeft aan de Consument om de bestelling te annuleren.
 • Het risico van beschadiging en/of verlies van Artikelen berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger conform artikel 9.2, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Ophalen van de bestelling

 • De Koper kan er ook voor kiezen de bestelde Artikelen (op eigen kosten en risico) ter plaatse op afspraak

11. Installatie van de Artikelen

 • De Koper kan tegen een bijkomende prijs ervoor kiezen om de Artikelen te laten installeren.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om de plaatsing van de Artikelen te laten uitvoeren door derden. Deze derden blijven als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van hun werken en aansprakelijk voor de schade die zij daardoor zouden kunnen veroorzaken. Behoudens uitzondering, zal de Verkoper rechtstreeks factureren aan de Koper.
 • De Verkoper is gerechtigd de installatie van de Artikelen op te schorten indien de Koper haar betalingsverplichtingen overeenkomstig artikel 7 niet volledig nakomt.
 • De Koper garandeert een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de Artikelen geïnstalleerd dienen te worden met voldoende bewegingsruimte om op een vlotte manier te kunnen werken. De Koper staat in voor de bewaking van de ruimte zodat de Verkoper niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade en/of verlies die het gevolg is van een handeling door een derde.

12. Herroepingsrecht voor Consumenten

 • Indien de Consument wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via e-mail door het invullen van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) of een andere ondubbelzinnige verklaring en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van de Standaard Artikelen. De Consument beschikt niet over een herroepingsrecht voor Artikelen op Maat.
 • 12.2. De Standaard Artikelen dienen in dat geval zo snel mogelijk door de Consument maar in ieder geval binnen de 14 dagen volgend op de melding zoals aangegeven onder 12.1. teruggezonden te worden naar het adres van de Verkoper zoals hierboven vermeld De Standaard Artikelen dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking en dienen ongebruikt te zijn.
 • De verzendkosten voor terugzending van de Standaard Artikelen van de Consument naar de Verkoper zijn steeds voor rekening van de Consument.
 • Bij ontvangst van de teruggezonden, ongebruikte Standaard Artikelen zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de Consument op dezelfde wijze waarop de betaling gebeurde bij de bestelling.
 • Bij beschadiging van de verpakking en/of de Standaard Artikelen zal de Consument op de hoogte worden gebracht via e-mail door de Verkoper. In dat geval heeft de Consument geen recht op terugbetaling van de Standaard Artikelen. De Standaard Artikelen zullen gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de Consument op het adres van de Verkoper zoals hierboven. De Standaard Artikelen kunnen op vraag en voor rekening van de Consument terug verzonden worden naar de Consument.

13. Overmacht

 • Elke bestelling van Artikelen kan door de Verkoper na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van Overmacht voordoet.
 • Bij melding van vertraging in uitvoering van de bestelling van Artikelen omwille van Overmacht heeft de Koper eveneens de mogelijkheid, indien de situatie van Overmacht langer dan 14 kalenderdagen aanhoudt, om zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling te annuleren.

14. Retour en garantieregeling

 • Ten aanzien van de Koper die geen Consument is, worden de Artikelen geacht ontvangen te zijn, zelfs in het geval het transport door de Verkoper wordt geregeld voor rekening van de Koper. De klachten betreffende een zichtbaar gebrek of een zichtbare niet-conformiteit van de Artikelen, moeten om in aanmerking genomen te worden, schriftelijk worden geformuleerd door de Koper ten aanzien van de Verkoper binnen de 3 werkdagen na ontvangst en voordat de Artikelen worden geïnstalleerd. In geval zulk een zichtbaar gebrek of zichtbare niet-conformiteit door de Verkoper is bevestigd, dan zal de Verkoper in overleg met de Koper een alternatief Artikel leveren of de prijs van het geretourneerde Artikel terugbetalen, met uitsluiting van eender welke andere maatregel (zoals schadevergoeding of andere compensatie).
 • In geval de Koper een Consument is, zal deze kunnen genieten van een garantie van 2 jaar vanaf datum van levering voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen de 2 jaar manifesteert, tenzij het Artikel een minder lange levensduur heeft. In dat geval is de garantie beperkt tot de levensduur van het Artikel. Een beroep op deze garantie is slechts mogelijk indien de Consument melding maakt van het gebrek binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de Consument het gebrek heeft vastgesteld. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het Artikel, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het Artikel of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.
 • De Artikelen worden geleverd met de gebruikelijke kenmerken. Tenzij uitdrukkelijk anders aanvaard door de Verkoper, kan de Verkoper geen homogeniteit van uiterlijk of tint garanderen (noch voor een bepaalde kleur, noch voor eenzelfde vervaardiging), aangezien dit kan variëren op basis van de gebruikte grondstoffen. Geen enkele klacht met betrekking tot zulk esthetische aspect van het Artikel kan worden aanvaard door de Verkoper.
 • Ten aanzien van de Koper die geen Consument is en ten aanzien van de Consument nadat de garantietermijn van 2 jaar zoals uiteengezet in art. 14.3. is verstreken, geldt de regeling inzake verborgen gebreken zoals uiteengezet in dit lid. De Verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van het verkochte Artikel, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe de Koper ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Koper, indien zij de gebreken gekend had, het Artikel niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. In geval van een verborgen gebrek, heeft de Koper de keuze om ofwel het Artikel terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel het Artikel te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.
 • 14.5. De Artikelen (zoals bijvoorbeeld tafels) zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis tenzij anders aangegeven door de Verkoper. Gebreken of niet-overeenstemmingen (en verslechteringen) zijn uitgesloten van de garantie indien zij veroorzaakt zijn door foutief gebruik, externe oorzaken zoals foutieve behandeling, foutieve stockage of niet-correcte installatie, schadelijke stoffen, chemische of abnormale biologische aantasting, uitzonderlijke omstandigheden zoals storm, overstroming en gevallen van overmacht, vallende voorwerpen, vervuiling door stof, roet, verf of in het algemeen door externe mechanische factoren, vandalisme, breuk of krassen evenals andere degradaties die makkelijk kunnen worden vermeden door een regelmatig nazicht en onderhoud conform de instructies van de Verkoper. De onderhoudsvoorschriften zijn te raadplegen op de website: www.kasanai.com/onderhoud/

15. Aansprakelijkheid

 • De Verkoper is nooit aansprakelijk voor fouten te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant. Er zal evenmin enige aansprakelijkheid zijn in hoofde van de Verkoper wanneer de Artikelen foutief gebruikt worden door de Koper of een derde.
 • De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade ingevolge fraude, opzet of zware fout van de Verkoper zal een eventuele schadevergoeding het bedrag van de waarde van de aangekochte Artikelen nooit kunnen overschrijden.
 • Enige beperking van aansprakelijkheid in art. 15.1 en 15.2 zal evenwel niet gelden indien de schade fysiek letsel of overlijden betreft.

16. Intellectuele eigendomsrechten

 • De Verkoper is de houder van de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot ondere andere de Artikelen. Deze rechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de Koper.

17. Verwerking van persoonsgegevens

 • De Verkoper verzamelt de volgende persoonsgegevens van de Koper om de overeenkomst met haar te kunnen uitvoeren: voor- en achternaam, land, straat en huisnummer, plaats, postcode, email adres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden gedeeld met derde partners waarop de Verkoper beroep doet (CRM, sales, facturatie, boekhouding, algemene verwerking van documenten, transport) dit desgevallend buiten de Europese Economische Ruimte, waarbij de nodige maatregelen en waarborgen genomen worden door de Verkoper om een passende bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Deze persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. s. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Koper en tot 7 jaar na de beëindiging van de overeenkomst. De Koper beschikt over het recht om de Verkoper te verzoeken om de inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of, in bepaalde gevallen, de beperking van de op haar betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dit laatste enkel voor gegevens door de Koper zelf verstrekt). Daarnaast kan de Koper een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00, ), doch de Verkoper verzoekt steeds om eerst met haar contact op te nemen wanneer er zich naar mening van de Koper een probleem zou stellen. Voor meer informatie, zie onze privacy policy: www.kasanai.com/privacy-policy/

18. Kennisgevingen

 • Alle kennisgevingen tussen Koper en Verkoper gebeuren per e-mail via het e-mail adres zoals hierboven vermeld, alsook het door de Koper opgegeven e-mail adres.

19. Wijziging

 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 14 dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling. Indien de Koper niet akkoord gaat met de wijzigingen en dit ter kennis brengt aan de Verkoper binnen de 14 dagen na de kennisgeving, heeft de Koper het recht om de bestelling te annuleren.

20. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank